Inspirations Inspiracje


Inspirations     Inspiracje

Zawsze marzyłem, aby napisać książkę. Zadanie to przez długi czas wydawało mi się bardzo trudne do realizacji. Jednak w XXI wieku bardzo mocno rozwinęła się wspaniała platforma komunikacji i przekazu myśli i idei jaką jest Internet. Dawniej człowiek musiał napisać książkę, wydrukować, rozprowadzić wśród czytelników. Dzisiaj można to zrobić niejako etapami – poprzez strony internetowe, komunikatory i blog – więc mam możliwość przekazania swoich idei, myśli i doświadczeń czytelnikom. Forma drukowana nadal jest wspaniała, jednak dla osoby początkującej, to Internet stwarza wspaniałe możliwości przekazu. I dlatego korzystam z tej okazji i przedstawiam swoją ideę, myśli i doświadczenia.

I have always dreamed to write a book . For a long time it seemed to be very difficult to realize. However, in the twenty-first century we have a great platform for communication and transmission of thoughts and ideas – the internet . Formerly man had to write the book , print , distribute among readers. Today one can do it, so to speak, in stages – through websites, instant messaging and blogs. Printed form is still great, but for the beginner, the Internet provides better opportunities of communication. So, I will use this opportunity to submit my ideas, thoughts and experiences to readers.

Kilka lat temu pewien światowy koncern wprowadził dla swoich pracowników w kraju ojczystym program aktywizacji mężczyzn jako ojców. Program zakładał zaangażowanie mężczyzny w rolę ojca dla dobra ogółu społeczeństwa. Bardzo mi ta firma zaimponowała swoją postawą (ponieważ rola ojca w rodzinie powinna być znacząca) i przyszedł mi wtedy do głowy pomysł, aby samemu bardziej zaangażować się w tej roli.

A few years ago, a global corporation introduced for their employees a program which activated men as fathers. The program envisaged the involvement of men in the role of the father for the benefit of the society. I’m very impressed with this company and their attitude (because the role of the father in the family should be meaningful) and then I came up with the idea to get more involved in this role.

Obecnie, po kilkuletnim doświadczeniu w roli Koguta domowego, bardziej cenię sobie postawę tej firmy. Również mogę pomóc innym mężczyznom zmienić swoje nastawienie i spojrzenie na tę kwestię.

Now, after several years of experience in the role the Homemaker, I appreciate the attitude of the company even more. I can also help other men to change their attitude and to start looking at this issue from a different angle.

 

Kogdom

Reklamy