Benefits Korzyści


Korzyści

  • Ojciec

Jest zawsze przy dzieciach, bawi się z nimi, jeździ na wycieczki, robi zakupy, przygotowuje posiłki pomaga w nauce, opiekuje się kiedy są chore, jest do dyspozycji 24 godziny na dobę oraz robi wiele innych rzeczy, które nawet trudno jest nazwać. Może w ten sposób realizować siebie jako odpowiedzialny i kochający mężczyzna.

Benefits

  • The Father

 

He is always with the children, plays with them, goes on tours, does shopping, prepares meals, helps in learning, takes care when they are ill. He is available 24 hours a day and does a lot of other things that are even difficult to call. By doing so he can to realize himself as responsible and loving man .

  • Dzieci

Pełna, 24 godziny na dobę, opieka w razie jakichkolwiek wydarzeń zdrowotnych, losowych, szkolnych i wynikających z potrzeby chwili.

Pomoc we wszystkich istotnych dla dziecka aspektach – zabawa, jedzenie, wycieczki, poznawanie świata, nauka i wielu innych wynikających z potrzeby chwili.

W każdej chwili mogą się zwrócić do Rodzica z każdą, nawet najbłahszą, sprawą i uzyskają odpowiedź.

Mają świadomość, że cały czas Rodzic nad nimi czuwa i mogą zająć się swobodnie zabawą, nauką

i poznawaniem świata.

Można wybrać się z dziećmi w każde miejsce, które sobie wymyślą lub wymarzą – oczywiście zgodny

z możliwościami finansowymi.

Zawsze mają jakiś deser – lody, cukierki, jogurty, owoce i inne, pod warunkiem, że są nieszkodliwe dla zdrowia.

  •    Children

They have full, 24 hours a day, care in case of any problems (health, school, etc.).

They receive a help in all aspects of their life – fun, food, tours, learning about the world, science and many, many others.

At any time they can talk to their parent of any, even the smallest, issues and shall receive an answer.

They are aware that their parent looks after them all the time, so they can freely play and learn about the world.

You can take your them in any place which they dream on – naturally this will depend on your financial possibilities.

They always have a something small to eat – ice creams, candies, yogurts, fruits and other, on condition that these are harmless to their health.

  •  Małżeństwo

Kobieta może rozwinąć swoją karierę zawodową i w tej płaszczyźnie doskonale realizować swoje ambicje, marzenia i pomysły. Jest w pełni dyspozycyjna i nie martwi się o szarość dnia codziennego. Jest całkowicie odciążona drobnymi sprawami, a cały swój wolny czas może poświęcać na radość macierzyństwa.

Mężczyzna może spojrzeć na wiele spraw z innego punktu widzenia, podnieść swoją wartość jako człowieka otwartego i nowoczesnego. Ma możliwość przełamać stereotypy i realizować ideę równouprawnienia w codziennym życiu.

  • A Marriage

The woman can develop her career and perfectly fulfill her ambition, dreams and ideas. She can be fully flexible does not have to worry about the everyday life. She is completely relieved from all these little things connected to raising the children, and has a comfort to devote all her spare time to enjoy her motherhood.

At the same time the man can look at many things from another point of view, raise his value as a human being who is open and modern. He can break down stereotypes and realize the idea of equality in everyday life.

  • Prowadzenie domu może dać możliwość realizowania swoich marzeń, pasji i aspektów także zawodowych.

Warunkiem jest pełne zaangażowanie w swoją aktywność oraz traktowanie prowadzenia domu jako pracy zawodowej

z samodyscypliną, organizacją czasu pracy, konsekwencją w realizacji założeń. Należy też pamiętać, że w tej sferze życia rodzinnego Ojciec powinien sam pilnować wszystkich spraw, bo tutaj nie ma szefa, który podpowiada co masz zrobić i pomaga w realizacji.

Jesteś sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem.

Jesteś także niezależny i decyzyjny.

Warto o tym pamiętać.

  • By doing a job of the homemaker you can give pursue your dreams, passion and professional goals as well.

The condition is that you are fully committed to your activity and you treat this as professional work.

A self-discipline, organization of working time and consistency in achieving your objectives are the keys to success. One should remember that in this sphere the homemaker should keep an eye on all issues, because here you do not have a boss that tells you what to do and motivates you to do the job.

In other words you must paddle your own canoe. You are also independent and decision-maker.

It is worth remembering.

 

Kogdom

Reklamy