Schedule Harmonogram dnia


Harmonogram dnia

Harmonogram dnia sprawia, że wszystkie obowiązki układają się w rytm. Można realizować je sprawnie i łatwo, a codzienna powtarzalność daje poczucie stabilizacji.

Schedule of the day

Schedule of the day makes all the duties are arranged in rhythm. One can execute them efficiently and easily, and daily repeatability gives a sense of stability.

Przykładowy rozkład dnia:

      6.00-6.30. – pobudka, czas na rozruszanie się;

      6.30-7.00. – poranne zakupy: świeże pieczywo, wędlina;

      7.00-7.30. – przygotowanie śniadania dla rodziny, drugie śniadanie do szkoły;

      7.30-8.30. – rozwiezienie, odprowadzenie dzieci do przedszkola, szkoły;

      8.30-9.00 – śniadanie dla samego siebie

      9.00-10.00 – większe zakupy – produkty na obiad, warzywa, owoce, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze do szkoły;

      10.00-13.00 – czas wolny na swoje potrzeby;

      13.00-15.00 – przygotowanie obiadu;

      15.00-16.00 – odebranie dzieci z przedszkola, szkoły;

      16.00-17.00 – obiad, sprzątanie po obiedzie (jadalnia, kuchnia);

      17.00-19.00 – pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia pozaszkolne lub czas na zabawy                     z dziećmi;

      19.00-20.30 – przygotowanie kolacji i kolacja;

      20.30-21.30 – czas spędzany z dziećmi;

      21.30-22.00 – przygotowanie do snu (wieczorna toaleta, piżamy, wieczorne czynności);

      22.00 – dla dzieci sen, dla Koguta domowego czas na zaśnięcie przed telewizorem.

A sample of daily schedule:

ü 6.00-6.30. – Wake-up. Getting ready for the day;

ü 6.30-7.00. – Morning shopping: fresh bread, ham;

ü 7.00-7.30. – Preparing breakfast for the family and second breakfast to school;

ü 7.30-8.30. – Driving/walking children to kindergarten/school;

ü 8.30-9.00 – Breakfast for myself

ü 9.00-10.00 – More shopping – products for lunch (vegetables, fruit, household chemicals, school supplies);

ü 10.00-13.00 – Free time;

ü 13.00-15.00 – Preparing lunch;

ü 15.00-16.00 – Pick-up children after school;

ü 16.00-17.00 – Lunch, cleaning up after dinner (living room, kitchen);

ü 17.00-19.00 – Help with homework, extracurricular activities or time to play with children;

ü 19.00-20.30 – Supper;

ü 20.30-21.30 – Time spent with the children;

ü 21.30-22.00 – Preparing to sleep (evening toilet, pajamas, evening activities);

ü 22.00 – Children go to bed. The Homemaker has a time to fall asleep in front of the TV.

 

Harmonogram ten jest przykładem tylko poukładania dnia w rytm ułatwiający wypełnianie swoich obowiązków.

Należy pamiętać o ogromnej samodyscyplinie, aby wszystko działało płynnie.

Przez kilka miesięcy na początku tej pracy jest trudno wszystko poukładać, ale po pół roku rytm wchodzi nam w nawyk i życie staje się prostsze.

Ponadto ten rozkład dotyczy dnia powszedniego.

W weekendy i wakacje proponuję przyjąć jako punkt odniesienia godziny posiłków i według nich prowadzić dzień.

 

This schedule is just an example of arranging average day in the rhythm of executing the tasks.

One need to keep in mind the huge self-discipline that everything worked smoothly .

For a few months at the beginning of this work it is difficult to sort things out, but after six months this rhythm becomes a habit, and life becomes easier.

Additionally, this a schedule for weekdays. On weekends and holidays, I suggest to take meal times as a reference point and can carry out day in accordance to them.

 

Najważniejszym elementem, bez względu na różnorodność obowiązków, jest utrzymanie stabilizacji w porach dnia. Należy też być w miarę elastycznym, ponieważ ciągle pojawiają się nowe sprawy do rozwiązania. W takim przypadku warto trzymać się godzin posiłków.

Istotą harmonogramu dnia powinno być stałe powtarzanie zajęć dla dzieci, po pewnym czasie one same zaczynają domagać się powtarzania elementów dnia.

The most important element though, no matter what the duties are is to maintain stability of the day. One should be reasonably flexible , because there are always new things to deal. In this case, it is worth stick to meal times.

The essence of the schedule should be constant repetition of activities for children. After a while they will begin insisting to repeat the routine.

 

Kogdom

Reklamy