Duties Obowiązki


domowe zabawy (2)

Duties  Obowiązki

Gospodarcze:

Zakupy codzienne (świeże pieczywo, wędliny, owoce, warzywa) i tygodniowe (nabiał, jogurty, przyprawy, kosmetyki i inne z dłuższym terminem przydatności).

Przygotowywanie posiłków: śniadanie, śniadanie do szkoły, obiad, podwieczorek, kolacja.

Troska o zrównoważoną dietę bogatą we wszystkie składniki niezbędne do zdrowia dziecka.

Sprzątanie codzienne: mycie naczyń, drobne porządki, składanie ubrań i zabawek.

Tygodniowe porządki – raz lub dwa razy w tygodniu dokładne sprzątanie całego domu.

Wielkie sprzątanie świąteczne – dwa, trzy razy w roku gruntowne układanie w szafach, czyszczenie wszystkich powierzchni, wymiana ubrań (dzieci szybko wyrastają z ubrań, więc warto mieć w szafach aktualny rozmiar), wymiana podręczników szkolnych i zeszytów.

Economic:

Everyday shopping (fresh bread, meat, fruits, vegetables) and weekly (dairy, yogurt, spices, cosmetics and other with a longer expiry date).

Preparing meals: breakfast, lunch to school, lunch, afternoon tea, dinner .

Caring for a balanced diet rich in all the ingredients necessary for a child’s health.

Daily cleaning: washing dishes, folding clothes and toys.

Weekly cleaning – once or twice a week thorough cleaning of the entire house.

The great cleanup – two or three times a year thorough laying in closets, cleaning all surfaces, replacement of clothing (children quickly grow out of clothes, so you want to have in cabinets current size), replacement of textbooks and exercise books.

Zdrowie i Edukacja

Pomoc w nauce – podpowiadanie jak rozwiązać zadania domowe, pilnowanie czasu nauki i organizacji zajęć szkolnych.

Pomoc w sprawdzeniu wiedzy i umiejętności przed sprawdzianem, pracą klasową lub testem.

Uczestniczenie we wszystkich uroczystościach szkolnych, na które są zapraszani rodzice oraz w występach dzieci w szkole i poza nią.

Odprowadzanie dzieci do przedszkola, szkoły i na zajęcia pozalekcyjne.

Motywowanie do nauki i rozwijania swoich zdolności.

Ogólne zainteresowanie wydarzeniami w szkole.

Pełna opieka w razie choroby dziecka – wizyty lekarskie, pilnowanie przestrzegania przyjmowania lekarstw.

Dostosowanie diety do problemów zdrowotnych po konsultacji z lekarzem.

Systematyczne wizyty w gabinetach rehabilitacyjnych bądź lekarzy specjalistów jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Ćwiczenia rehabilitacyjne w domu według wskazań lekarza.

Inne wynikające z potrzeb dziecka.

Health and Education

Help in studying – suggesting how to do a homework, supervise a study time and organization of school time.

Assistance in checking the knowledge and skills before the test or class work.

Participation in all school celebrations upon invitation and in performances at school and beyond.

Driving children to kindergarten, school and extracurricular activities.

Motivating to learn and develop their abilities.

Following the events at school.

Full care in case of illness of a child – doctors visits, watch timely dosage of medication.

Adjustment of diet in case of health problems after consulting the doctor .

Regular visits to rehabilitation clinics or specialists if necessary.

Rehabilitation exercises at home under the guidance of a doctor.

Other resulting from the child’s needs.

Poznawanie świata:

Wyjścia na plac zabaw.

Organizowanie i udział w wycieczkach po rodzinnym mieście i okolicy.

Czytanie książek.

Wspólne zabawy w domu: klocki, układanki, lalki, pluszaki, puzzle i inne wymyślone przez dzieci.

Wspólne oglądanie telewizji i korzystanie z Internetu.

Odwiedziny w galeriach sztuki, muzeach, domach kultury i miejscach spotkań z nauką

i sztuką.

Inne wynikające z potrzeby chwili, np. koncerty, uroczystości, festyny itp.

Słuchanie, dokąd chcą się wybrać dzieci i wspólne wyjście.

Exploring the world:

Visit to the playground.

Family tours in the city and surrounding area.

Reading books.

Playing together at home: blocks, puzzles, dolls, teddies, puzzles and other invented by children.

Watching television and surfing the Internet.

Visits to art galleries, museums, cultural centers, etc.

Other resulting from the needs of the moment, for example: concerts, celebrations, festivals, etc .

Paying attention, where they want to go and meet their expectations.

 

Kogdom

 

Reklamy